Liga lesní moudrosti – Woodcrafterský zákon


Cílem woodcraftu je člověk vysoké lidské úrovně, tedy člověk pečující o své zdraví a tělesnou zdatnost, který žije v souladu s přírodou, člověk prahnoucí po poznání a svém všestranném rozvoji, člověk pevných morálních zásad, který je prospěšný svému okolí.

Hlavní morální principy, na kterých woodcraft stojí, vyjadřuje woodcrafterský zákon neboli zákon čtyřnásobného ohně. Symbolicky jej znázorňuje indiánská kresba, která představuje oheň, z jehož středu vycházejí čtyři světla – světla Krásy, Pravdy, Síly a Lásky. Z každého z nich vycházejí vždy tři paprsky tvořící dohromady dvanáctero woodcrafterského zákona.

Znakem lesní moudrosti je bílý štít s modrými rohy. Štít symbolizuje „obranu“, bizoní rohy „útok“. Bílá barva odráží čistotu myšlenek a modrá barva rohů připomíná modrou oblohu – heslo woodcraftu.

 

Krása

Buď čistý, silný a vždy ochraňuj přírodu.

Toto je světlo krásy:
Buď čistý, ty sám i místo, kde žiješ.
Rozuměj svému tělu a měj k němu úctu. Je chrámem ducha.
Buď přítelem všech neškodných tvorů. Chraň stromy a květiny, obzvláště dávej pozor na oheň v lese i ve městě.

Láska

Buď laskavý, ochotně pomáhej, žij radostně.

Toto je světlo lásky:
Buď laskavý. Vykonej aspoň jeden dobrý skutek denně.
Ochotně pomáhej druhým. Konej své povinnosti.
Buď veselý. Raduj se z toho, že žiješ.

Pravda

Mluv pravdu, buď pokorný, hraj čistě podle pravidel.

Toto je světlo pravdy:
Čestné slovo je svaté.
Hraj poctivě. Falešná hra je totéž co zrada.
Buď pokorný. Uctívej Velkého Ducha a respektuj víru jiných.

Síla

Buď odvážný, mlčenlivý a poslouchej.

Toto je světlo síly:
Buď odvážný. Odvaha patří k nejvznešenějším vlastnostem.
Mlč, dokud hovoří starší, a prokazuj jim úctu i jinak.
Buď poslušný. Poslušnost je základní povinnost na cestě lesní moudrosti.