Liga lesní moudrosti – Obchodní podmínky


Kontakt

Liga lesní moudrosti
Senovážné nám. 24, Praha 1, 110 00
Telefon: +420 234 621 235
E-mail: ustredi@woodcraft.cz
IČO: 00536474
č. ú. 2400989435/2010
 
Níže uvedené obchodní podmínky, které jsou nedílnou součástí, platí pro nákup v internetovém obchodě. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka).
Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Přijetí zboží kupujícím od prodávajícího, jakož i závazná objednávka potvrzená prodávajícím, platí jako uznání a uzavření kupní smlouvy dle těchto smluvních obchodních podmínek a kupující souhlasí s obchodními podmínkami ve znění k okamžiku odeslání závazné objednávky a je jimi vázán okamžikem uzavření kupní smlouvy.
Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

Možnosti objednávky a dodání zboží

Objednávat publikace LLM je možno následujícími způsoby:
• Vyplněním požadavku v on-line formuláři, který je automaticky odeslán do kanceláře LLM. Po upřesnění počtu ks jednotlivých publikací a potvrzení objednávky kanceláří LLM jsou sjednány bližší podmínky ohledně úhrady včetně případného poštovného (platba  bezhotovostním převodem na účet LLM nebo v hotovosti v kanceláři LLM, anebo doručení na dobírku prostřednictvím České pošty)
• Elektronickou poštou (e-mailem na adresu kanceláře LLM: ustredi@woodcraft.cz), písemně nebo telefonicky na ústředí LLM (Liga lesní moudrosti, Senovážné nám. 24, Praha 1, 110 00, tel.: +420 234 621 235)
 
Doručení zboží:
• Zaslání poštou na dobírku na adresu uvedenou v on-line formuláři nebo v e-mailu
• Vyzvednutí osobně v kanceláři LLM
• Zaslání poštou na adresu uvedenou v on-line formuláři nebo v e-mailu po obdržení částky bezhotovostním převodem na účet LLM

Povinnosti kupujícího

Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky, tj.:
• jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo kupujícího,
• IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH,
• název zboží dle ceníku a počet ks (je-li počet ks u jednotlivých publikací jiný než 1, nutno počet specifikovat v poli „Poznámka“)
• způsob odebrání zboží (osobně v kanceláři, prostřednictvím České pošty) – nutno sjednat s kanceláří LLM (tel.: +420 234 621 235 nebo e-mail: ustredi@woodcraft.cz)
• dodací adresa (je-li jiná než adresa bydliště),
• všechny další údaje, které kupující považuje za důležité.
 
Každá objednávka přijatá a potvrzená kanceláří LLM je závazná.
 

Storno objednávky

Storno objednávky je možné do 24 hodin od učinění objednávky. A to e-mailem (váš e-mail) nebo telefonicky (váš telefonní kontakt). Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky přepravci, či již zboží upravil na přání zákazníka.
V případě, že nakupující již nějakým způsobem poukázal finanční obnos na účet prodávajícího (např. převodem z účtu), je prodávající povinen tuto částku vrátit. Pokud bude chtít nakupující stornovat svoji objednávku později, bude tak učiněno pouze po vzájemné dohodě obou stran a případné srážce (poplatku) za prokazatelné náklady s převodem finančního obnosu.

Zákazník je o své objednávce informován e-mailem ihned po jejím uskutečnění

Právní vztahy mezi prodávajícím a spotřebitelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „obch.z.“), zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a dále předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím nepodnikatelem.
Právní vztahy mezi prodávajícím a podnikatelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem č. 513/1991 Sb. (dále jen „obch. z.“) a příslušnými právními předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem.
Prodávající se zavazuje informovat řádně kupujícího o vlastnostech prodávaných výrobků, o způsobu použití a údržby výrobku.

Odstoupení od smlouvy

Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží, kdy v této lhůtě musí kupující doručit prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy. Kupující může toto své právo na odstoupení od smlouvy realizovat tím, že buď doručí zboží osobně na prodejnu prodávajícího spolu s projevem vůle od smlouvy odstoupit, nebo na vlastní náklady zašle zboží prodávajícímu na jeho adresu prostřednictvím některého z přepravců spolu s písemným projevem vůle od smlouvy odstoupit. Při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem ve lhůtě 14 dnů ve smyslu § 53 odst. 7 obch. z. má kupující právo odstoupit bez jakékoliv sankce, tím není dotčen nárok prodávajícího na úhradu nákladů spojených s vrácením zboží.
Zboží musí být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno nepoškozeno, pokud možno v původním obalu bez známek užívání včetně veškerého příslušenství, záručních listů a návodů. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, vám peníze za zboží budou zaslány převodem na váš účet, a to nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující nemá nárok na náhradu nákladů, které uhradil prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží přepravcem zpět.

Závěrečné ustanovení

Platné obchodní podmínky jsou k dispozici při osobním odběru a na internetových stránkách a každý kupující je při koupi zboží na tyto podmínky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platné právní úpravy s v souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí.